Ankara Üniversitesi mensuplarının, akademik ve idari birimlerinin yürüttükleri bilimsel araştırma faaliyetleri, yayın faaliyetleri, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde, sundukları hizmetlerde ve toplum ve paydaşlarıyla olan ilişkilerinde ortaya çıkan etik sorunlarla ilgili başvurular Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne yapılır ve Etik Kurulca incelenmesi gerekli görülen konu ya da dosyalar Rektör tarafından Etik Kurula iletilir.

Adres: Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Dögol Caddesi 06100 Tandoğan/Ankara/Türkiye

Web:    http://www.ankara.edu.tr

İnsan üzerinde yapılan klinik ilaç araştırmaları ile hayvanlar üzerinde yapılan bilimsel çalışmaların dışında kalan, başta sosyal bilim alanları olmak üzere, bilimsel araştırmalar için kullanılacak form:
(Yapılacak başvuruların 20 gün önceden, TÜBİTAK başvurularının ise 45 gün önceden Etik Kurul Başkanlığı’na iletilmesi gerekmektedir.)

Etik Kurul Başvuru Formu

Ankara Üniversitesi Etik Kuruluna, araştırma amacıyla kimler başvurabilir?
Ankara Üniversitesi bünyesinde yapılması tasarlanan araştırmalar için etik onay başvurusu şu koşullarda yapılabilmektedir:
• Tıbbi müdahale gerektiren araştırmalar için tıp fakültesinin ya da T.C Sağlık Bakanlığı’nın etik kuruluna başvurmak gerekmektedir.
• Hayvan kullanımını gerektiren araştırmalar için Hayvan Araştırmaları Etik Kuruluna başvurmak gerekmektedir.
• Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan ve insanların katılımcı olarak kullanılacağı araştırmalar için Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Etik Kuruluna başvurmak gerekmektedir. Ancak, bu başvurunun da bazı koşulları vardır. Bu koşullar şöyle açıklanabilir:
1. Araştırmacının, Ankara Üniversitesi akademik ya da idari personeli olması veya Ankara Üniversitesine bağlı bir enstitü ya da araştırma – uygulama merkezinde görev yapıyor ve/veya lisansüstü eğitim görüyor olması gerekmektedir.
2. Ankara Üniversitesi dışından başvuruda bulunabilmek için araştırmada kullanılacak katılımcıların, Ankara Üniversitesi personeli ya da öğrencisi olmaları gerekmektedir.
TÜBİTAK, BAP ve bireysel araştırma projeleri ile lisansüstü tezlerde insanların katılımcı olarak kullanılması tasarlanıyorsa, yukarıdaki koşullardan birine uygun özellikteki araştırmacılar, etik onay için bu kurula başvurabilirler. Ancak, başka bir üniversitenin etik kurulundan onay alınmışsa, yeni bir başvuru gerekli değildir ve bu onay, Ankara Üniversitesi bünyesindeki uygulamalar için geçerlidir.
Ankara Üniversitesi Etik Kuruluna başvurabilmek için yapılması gerekenler şunlardır;

ETİK KURUL BAŞVURU EVRAKLARI (Başvuruda istenilen Evrakların Her Birinden İki Adet Olması Gerekir.)
1. Ankara Üniversitesinin WEB sayfasındaki Etik Kurulu Başvuru Formunun eksiksiz ve doğru biçimde doldurulması (bu formdaki bilgilerin elle değil, bilgisayar ortamında yazılması uygundur);

2.Başvuru Dilekçesi (Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Etik Kurul Başkanlığına Hitaben).

3.TÜBİTAK, BAP ve lisansüstü tez başvuruları için ilgili kuruluş veya kurullara verilen projenin bir örneğinin forma eklenmesi; (TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı) başvuru formu eklenmelidir.

4.Katılımcılar için hazırlanmış bilgilendirilmiş onam formunun başvuru formuna eklenmesi;((Aydınlatılmış Onam Formu Örneği: http://www.medicine.ankara.edu.tr/files/2013/11/Onam-formu-.pdf.pdf).

5.Katılımcılara uygulanacak anket, ölçek gibi veri toplama araçlarının başvuru formuna eklenmesi;

6.Kullanılacak veri toplama araçları başkalarına ait ise izin alınması gerekmektedir;

7.Katılımcılarla görüşme yapılacaksa, bu görüşmenin içeriğinin başvuru formuna eklenmesi;

8.Tez Öneri Formu (Yüksek lisans, Doktora Tezi), Bireysel Çalışmalar için de çalışmanın bir örneği eklenmesi;

9. Bireysel araştırma projelerinde, başvuru formunun yukarıdaki 3, 4, 5 ve 6. Maddelerde belirtilenlere uygun biçimde eksiksiz ve ayrıntılı olarak doldurulması yeterlidir.

10. Başvuru Sahibi ve Danışman Özgeçmişi (Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü başvurularında danışman özgeçmişi istenmemektedir.)

Not: Başvuru da istenilen evrakların her birinden iki adet olması gerekir.

Ankara Üniversitesi Etik Kurulunun bazı önemli yetki ve sınırlılıkları da şunlardır:
1. Yukarıda iki madde halinde belirtilen araştırmacı özelliklerinden en az birine sahip olmayan araştırmacıların projeleri için kurulun değerlendirme yetkisi bulunmamaktadır.
2. Ankara Üniversitesi Etik Kurulunun, herhangi bir projeyi reddetme yetkisi yoktur; kurul, projenin, öngörülen düzenlemelere uygun hale getirilmesi amacıyla görüş bildirir ya da etik sorunlar içermesi nedeniyle projeye etik onay verilmesinin uygun olmadığına karar verebilir.
3. Başvuru koşullarına uygun olmayan projeler kurul tarafından değerlendirmeye alınmaz; araştırmacıya, projeyi, başvuru koşullarına uygun hale getirmesi için görüş bildirilir.
4. Ankara Üniversitesi Etik Kurulunun onayı verildiği tarihten itibaren geçerlidir; bu tarihten önceki uygulamalar ve veriler için geçerli değildir. Dolayısıyla, veri toplama süreci tamamlanmış ya da devam eden çalışmaların etik açıdan incelenmesi, kurulun görev kapsamının dışındadır.